Persoonlijke geschillen

Familiezaken en boedelverdeling

Naast echtscheidingen kunnen mediators van De Mol Mediation u ook ter zijde staan bij andere problemen in de familiesfeer zoals problemen tussen ouder en kind, in de relatie met uw partner of over een erfenis of boedelverdeling, het laatste wat u wenst is een conflict over de nalatenschap van één van uw dierbaren. Het verlies op zich is al moeilijk genoeg. En toch is het zover gekomen. U kunt deze situatie ten goede keren door, samen onze gespecialiseerde familiemediator, aan een door u allen gewenste oplossing te werken.

Medische conflicten

Regelmatig worden wij geconsulteerd om op te treden bij discussies en klachten tussen ziekenhuis en haar artsen en de patiënt. Vaak voelen patiënten zich niet begrepen of gehoord en niet serieus genomen, en kan een mediation voor alle partijen een verhelderende invloed hebben, waardoor onnodige en dure claims vaak niet nodig zijn.

Consumentenzaken

Als consument veronderstelt u goede afspraken gemaakt te hebben voordat u een dienst of product afneemt. Maar soms is er geen tijd om daar bij stil te staan, bijvoorbeeld bij een plotselinge ziekenhuisopname. Of u acht de afspraken zo vanzelfsprekend dat u er niet aan denkt daar navraag naar te doen.

Als aanbieder kent u uw dienst of het product als geen ander. Voor u is volstrekt duidelijk welke afspraken er gelden. Maar hoe weet u nu of deze vooraf aan de overeenkomst ook zonder enige kanttekening duidelijk zijn bij uw klant of cliënt?

De beeldvorming vooraf aan de overeenkomst is vaak positief. Problemen ontstaan pas wanneer vooraf ogenschijnlijk vanzelfsprekende verwachtingen niet uitkomen.

Wonen

Over het geheel genomen besteden de meeste mensen het grootste deel van hun tijd uiteindelijk nog altijd thuis. Conflicten in de woonsfeer hebben dan ook vaak meer impact op mensen dan een buitenstaander in eerste instantie denkt. Het gaat dan om ruzie met de buren, een conflict met de verhuurder of binnen de vereniging van Eigenaren.

Huurzaken

Wat zijn uw rechten en plichten als huurder of verhuurder van een woning of een kamer? Wat zijn de minimale voorwaarden van een tijdelijk huurcontract en wat zijn uw rechten als onderhuurder? Maar ook: Wat te doen als uw woning is gekraakt?

> Welke verplichtingen hebben huurders?

De belangrijkste verplichting van de huurder is uiteraard dat hij de huur op tijd moet betalen. Daarnaast zorgt de huurder voor alle kleine reparaties en het kleine onderhoud aan de woning. U kunt hierbij denken aan het schoonmaken van afvoeren, dakgoten, het vervangen van sloten, deurschilden en het jaarlijkse beurtje aan de cv-ketel.

Het gehuurde moet gebruikt worden overeenkomstig de bestemming. Dit betekent dat als u een woning huurt, dit object ook als woning moet worden gebruikt.

Gevolgen van het niet naleven van verplichtingen door huurder:

Indien de huurder zijn verplichtingen niet nakomt, kan dit leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning.

> Wat zijn de verplichtingen van de verhuurder?

De verhuurder heeft de primaire verplichting het gehuurde ter beschikking te stellen aan de huurder. Dit betekent dat als een woonruimte wordt verhuurd deze ook als zodanig moet kunnen functioneren.

Voor rekening van de verhuurder komt al het groot onderhoud en alle grote reparaties. U moet hier denken aan alle reparaties en al het onderhoud dat de constructies van de gehuurde zaak raakt. Het gaat dus om relatief grote zaken. Buitenschilderwerk, dragende muren, daken, enzovoorts.

Gevolgen van het niet naleven van verplichtingen door verhuurder:

Indien de verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt, kan dit leiden tot bijvoorbeeld een (tijdelijke) vermindering van de verschuldigde huur.

Verplichting verhuurder en huurder; Opnamestaat van het gehuurde:

Het is in beginsel de bedoeling dat bij aanvang van de huurovereenkomst de huurder en de verhuurder samen een opnamestaat van het gehuurde opmaken. Als de huurder en de verhuurder geen opnamestaat bij de aanvang van de huurovereenkomst opmaken, dan wordt de staat waarin de huurder het gehuurde aan het einde van de huurovereenkomst ter beschikking stelt aan de verhuurder geacht de staat te zijn waarin deze het gehuurde ook heeft aanvaard. De bewijslast van eventuele schade ligt in dat geval volledig bij de verhuurder.

Voor 1 augustus 2003 was dit anders geregeld. Met betrekking tot huurovereenkomsten gesloten voor die datum geldt dat als de staat van het gehuurde bij aanvang van de huurovereenkomst niet is vastgelegd, de staat van aanvaarding wordt geacht een goede te zijn. De huurder moet in dat geval bewijzen dat het gehuurde werd opgeleverd in dezelfde staat als waarin het werd aanvaard.

Toch een conflict? Het Mediators Network beschikt over deskundige mediators met inhoudelijke kennis van huur en verhuur van onroerende zaken.