Echtscheidingen

Echtscheidingen, hoe gaat dat?

Het besluit te gaan scheiden gaat vaak gepaard met veel emoties, verdriet en teleurstelling, maar soms ook opluchting. Daarnaast spelen complexe financiële en juridische zaken een rol. Kortom: Er komt heel veel op je af als je nadenkt over echtscheidingen en de gevolgen. Wie blijft er wonen in het ouderlijk huis of moeten beide ouders verhuizen? Hoe werkt co-ouderschap? Hoe wordt alimentatie berekend en hoe stel je een ouderschapsplan op?

Advocaat of mediator?

U kunt er voor kiezen om het hele scheidingstraject te doorlopen met ieder een eigen advocaat die u ieder zelf dient te betalen, vervolgens kunt u dan naar de rechter om uw scheiding via die kostbare en vaak onprettige route te organiseren. Door het hele scheidingstraject te laten begeleiden door één gezamenlijke mediator en een gang naar de rechter te besparen, bespaart u niet alleen kosten. Voordeel is ook dat u samen meer grip heeft op de uitkomst en grote winst is dat u op een goede manier uit elkaar gaat. Om ook na de echtscheiding als ouders van uw kind naast elkaar te kunnen zitten bij een diploma-uitreiking is onbetaalbaar. Voor uw kind is dat een groot geschenk.

Ook al heeft u beiden een eigen advocaat en wilt u buiten de rechter om schikken, ook dan kunnen wij een rol vervullen als mediator om het proces te begeleiden, want uw advocaat is niet automatisch ook degene die het gehele proces begeleidt als uw partner ook een eigen advocaat heeft. Wij hebben veel ervaring in situaties waarin partijen weliswaar ieder een eigen advocaat hebben, maar wij als onafhankelijke derde de rol van ‘mediating negotiator’ vervullen. In die rol treedt Maarten regelmatig op bij grotere scheidingsmediations met partijen met meerdere adviseurs, waaronder advocaten van beide partijen, een (kinder)coach of financieel deskundige.
In de markt wordt een gesprek tussen partijen en hun eigen advocaat ook wel overlegscheiding of Collaborative divorce genoemd. Een dergelijke benadering mist het voordeel van een onafhankelijke derde, de mediator, die zorgvuldig – vaak via pendelgesprekken – de belangen van de deelnemers van dat in eerste instantie vierpartijen gesprek kan bewaken. Het is daarom dat Maarten wel wordt verzocht die interveniërende rol bij een viergesprek te vervullen.

Maarten is van mening dat de op het eerste oog ingewikkelde echtscheidingen of conflicten vaak als de vraagstukken gestructureerd en per onderdeel behandeld worden, goed zijn op te lossen. Maarten heeft specifieke kennis op het gebied van de wat complexere vraagstukken rond verdeling van inkomen en vermogen bij de vaststelling van alimentatie en vermogensscheidingen. In het bijzonder bij vraagstukken rond Box 2 (aandelenbelang in een onderneming) en Box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Daarnaast is Maarten thuis in mediations rond ondernemingen en haar bestuur, zakelijke geschillen, DGA’s, ondernemers en hun eigen ondernemingen.

 De Mol Mediation is bij uitstek gekwalificeerd om u in het gehele traject van de echtscheiding te begeleiden, waardoor u veel werk uit handen wordt genomen.

Hier vindt u meer informatie over Mediation naast rechtspraak.

Samenleving ontbinden

Ook voor ongehuwd samenwonenden die geen geregistreerd partners zijn is er bij het verbreken van hun samenleving nogal wat te organiseren. Als er kinderen zijn is een ouderschapsplan van belang en verplicht, waarin ook de financiële afspraken over de kinderen moeten worden opgenomen. Ook het verdelen van de goederen en het huis, allemaal zaken die goed geregeld dienen te worden. Wij hebben veel ervaring met het maken van afspraken bij het verbreken van de samenleving.

Eenzijdig scheidingsadvies

Ook ingeval je besloten hebt om te scheiden en wil weten wat er allemaal bij komt kijken en waar je op moet letten en op wat voor financiële gevolgen je je moet voorbereiden, helpen wij graag met advies. Dat kan ook zijn als je je qua financiële / fiscale kennis achtergesteld voelt bij de andere partij. Of als je wil controleren of een alimentatievoorstel wel redelijk is en voor jou wel voldoende rechtvaardig is. Ook kan het zijn dat je een beeld wil krijgen wat het betekent als  je over een echtscheiding nadenkt en wat voor financiële gevolgen dat voor jou kan hebben.

Second opinion

Als je stukken van een mediator of advocaat van jouw partner hebt ontvangen en je hebt daar een onzeker gevoel over of je begrijpt dingen niet en zijn de berekeningen onduidelijk, in die gevallen geven wij graag een second opinion over de stukken en de juistheid van de onderliggende (alimentatie)berekeningen en de gekozen uitgangspunten. Ook als je een onafhankelijke beoordeling wilt van de situatie om je een beeld te kunnen vormen over jouw positie kunnen wij helpen.

Kinderen en echtscheidingen

Uitgangspunt bij echtscheidingen waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken is het opstellen van een ouderschapsplan.

Het ouderschapsplan is een verplichte regeling waarin ouders die gaan scheiden afspraken vastleggen over hun minderjarige kinderen. Het maakt niet uit of de ouders getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonen. Alleen ouders die geen gezamenlijk gezag over hun kinderen hebben, zijn niet verplicht om een ouderschapsplan op te stellen.

De onderwerpen in een ouderschapsplan zijn:

  • De rechten en plichten tot en vorm van omgang met de kinderen.
  • Een beschrijving op welke dagen de kinderen op welk adres verblijven en de haal- en brengafspraken.
  • Waar worden de kinderen ingeschreven (op welk adres) en invulling ouderlijk gezag.
  • Hoe om te gaan vakanties, verjaardagen, feestdagen en verjaardagen (groot)ouders.
  • De wijze waarop ouders de zorg- en opvoedtaken verdelen, bezoek school- en ouderavonden, invulling huiswerkverplichtingen.
  • De wijze waarop ouders elkaar informatie verschaffen over hun minderjarige kinderen, respectvol ouderschap.
  • De kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen (kinderalimentatie).
  • De overige kosten van de kinderen en de verdeling tussen de ouders van zakgeld, kinderbijslag, kindgebonden budget en AOK

Het ouderschapsplan geeft tevens invulling aan de verplichting van de ouders om de ontwikkeling van de band van een minderjarig kind met de andere ouder te bevorderen.

Kinderalimentatie

Wanneer u kinderen heeft dan brengt dat met zich mee dat u de wettelijke verplichting heeft verantwoordelijk te zijn voor de verzorging en opvoeding van uw kinderen. Als er sprake is van een echtscheiding dient er een financiële regeling ten behoeve van de kinderen te worden getroffen, dit noemen we kinderalimentatie.

Voor de hoogte van de kinderalimentatie zijn normen vastgesteld (de zogenaamde Tremanormen) die door de rechtbank worden gehanteerd. In overleg kunt u ook zelf afspraken maken omtrent de hoogte van de kinderalimentatie, alleen dienen wel de wettelijke normen als leidraad genomen te worden. De mediator kan u hierbij helpen. Tevens worden deze afspraken vastgelegd in het ouderschapsplan.

Er geldt een alimentatieplicht totdat de kinderen de 21-jarige leeftijd hebben bereikt. Van de 18-jarige leeftijd zijn de kinderen meerderjarig en geldt dat de kinderalimentatie bestemd is voor het deel dat de kinderen niet zelf (kunnen) verdienen. De alimentatieplichtige zou dan rechtstreeks aan het kind zijn/haar bijdrage moeten overmaken.

Alimentatie

Wij zijn thuis in het vaststellen van de behoefte aan kinderalimentatie en indien nodig partneralimentatie. Enerzijds zijn de wettelijke normen (de zgn. Tremanormen) daarvoor bepalend. Anderzijds houdt de mediator rekening met de specifieke toekomstige wensen en doelen die u ter sprake brengt. Hierdoor wordt een in de praktijk door beide partijen gedragen oplossing gevonden.

Van partneralimentatie is sprake als één van de partners niet in staat is in voldoende mate in het eigen levensonderhoud te voorzien na een echtscheiding en de andere partner daarvoor dient te zorgen. Partners hebben een zorgplicht ten opzichte van elkaar, tijdens maar ook een periode na het huwelijk.

Ieder jaar op 1 januari worden de alimentaties verhoogd met een wettelijk percentage, dat wordt de indexering genoemd. Op grond van de  cijfers van het CBS is voor 2021 dat percentage op 3% vastgesteld.

Ook voor samenwoners kan er sprake zijn van partneralimentatie echter alleen op vrijwillige basis, dat is dan wel omgeven met de nodige eisen en voorwaarden, zoals nader beschreven in een artikel van mediator Maarten de Mol.

Steeds vaker krijgen wij te maken met alimentatie bij samengestelde gezinnen en vooral dan als het wat ingewikkelder is. Recent heeft Maarten de Mol daar nog een artikel over geschreven, zie hier.

Alimentatie berekenen of hercontroleren

Heeft u een voorstel voor alimentatie ontvangen en wilt u een check op de correctheid van de berekeningen en of van de juiste veronderstellingen is uitgegaan, dan helpen wij u graag verder met een controle berekening. Ook kunnen wij u helpen met een berekening van de partner- en of kinderalimentatie waar u in geval van een echtscheiding of wijziging van omstandigheden rekening mee zou moeten houden.

Convenant

Een echtscheidingsconvenant is een document waarbij u en uw partner de afspraken vastleggen die u rondom uw echtscheiding heeft gemaakt. Het convenant is daarmee als sluitstuk van uw echtscheiding een belangrijk document.

In deze schriftelijke overeenkomst staan uw afspraken op het gebied van verdeling van de huwelijksgemeenschap, kinder- en partneralimentatie, de woning, pensioen en andere vermogensbestanddelen.

Het opstellen van een convenant is belangrijk omdat dit stuk – meestal ongewijzigd – de basis vormt voor de beschikking die de rechter afgeeft. Bovendien zijn de afspraken na bekrachtiging door de rechter, rechtens afdwingbaar.

Door ons zal samen met u het convenant opgesteld worden zodat later geen problemen kunnen ontstaan. Een goede verwoording van de door u gemaakte afspraken is daarom heel belangrijk.

Juridische afwikkeling

Een huwelijk of samenlevingsovereenkomst is een wettelijke overeenkomst die alleen ontbonden kan worden door een rechter. De tussenkomst van een advocaat is daarom noodzakelijk. Ook wanneer u geen advocaten nodig heeft om inhoudelijk tegen elkaar te procederen zal hoe dan ook kortstondig een advocaat aan uw zaak verbonden zijn voor de juridische afwikkeling.

Wanneer u kiest voor mediation neemt de mediator van De Mol Mediation de communicatie met de advocaat uit handen. De keuze van advocaat gaat uiteraard wel in overleg met u, maar kunnen wij ook voor u verzorgen en verder organiseren. Advocaat en mediator zorgen er voor dat het convenant en ouderschapsplan rechtsgeldig zijn en dat de scheiding geregistreerd wordt.

De kosten van de advocaat worden nog vooraf aan de mediation besproken.

Het aantal gesprekken en de doorlooptijd van een scheidingsmediation variëren met de complexiteit van de situatie. In veel gevallen volstaan 3 tot 5 afspraken en kan een echtscheiding via een mediator van De Mol Mediation in 2 tot 3 maanden afgerond worden.

Wat komt er bij een scheiding verder aan de orde?

Tijdens je scheiding dienen alle vermogensbestanddelen in kaart te worden gebracht. Afhankelijk van het huwelijksgoederenregime, zoals huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen dienen de vermogensbestanddelen mogelijk te worden verdeeld. Bij vermogensbestanddelen kun je denken aan alles wat van waarde is. Voorbeelden zijn de woning, spaarrekeningen, Box 3 vermogen, de auto, de inboedel en de gezamenlijke verzekeringen.

Bij een scheiding dienen veel praktische zaken te worden geregeld, waaronder ook je woonsituatie en de financiën die daarmee samenhangen. Als je een eigen woning hebt, dient te worden bepaald of één van de partners in de woning blijft of dat de woning verkocht dient te worden en de opbrengst hiervan kan worden verdeeld. Ook kan het zijn dat de woning minder waard is dan de hypotheekschuld. Samen met de mediator moet dan gekeken worden wat het meest verstandige scenario is.

Om dit te bepalen zul je samen met je mediator en de hypotheekadviseur de financiële zaken in kaart brengen. Hierdoor krijg je inzichtelijk wat je inkomen zal zijn na de scheiding en of de hypotheek van de woning hiermee te betalen is.

Als de financiële zaken inzichtelijk zijn kun je bij een bank of verzekeraar of via een tussenpersoon de hypotheek op jouw naam zetten of een nieuwe hypotheek afsluiten.

Indien jij en je partner niet in de woning willen blijven wonen, kan deze verkocht worden. Hierbij kun je de woning via een makelaar te koop aanbieden. Bij een huurwoning speelt tevens de vraag wie er in de huurwoning mag blijven wonen.

Als jij of je partner besluit in het eigen huis te blijven wonen, zal de ander uitgekocht moeten worden. Hiervoor zal door middel van een onafhankelijke taxatie de waarde worden bepaald of volgens de WOZ waardering, om tevens discussie over deze waarde te voorkomen. Een mogelijke overwaarde of restantschuld zijn hierbij mede bepalend voor de hoogte van de uitkoopsom.

Met de verdeling van je inboedel wordt gekeken naar wat is vastgelegd bij een geregistreerd partnerschap, of dat je bent getrouwd in gemeenschap van goederen of op grond van huwelijkse voorwaarden. De daarmee samenhangende afspraken zullen namelijk voor een groot deel bepalend zijn hoe de verdeling van de inboedel en overige vermogensbestanddelen plaats zal vinden.

Onze mediator helpt je bij het verdelen van deze zaken en kan aan jou aangeven waar je rekening mee dient te houden.

In de tijd dat je met je partner bent geweest heb je wellicht één of meerdere verzekeringen afgesloten. Sommige van deze verzekeringen vertegenwoordigen een bepaalde waarde, wat daarmee onderdeel uitmaakt van de verdeling. Hierbij kun je denken aan levensverzekeringen, lijfrentepolissen of kapitaalverzekeringen. Eventueel is een afkoop mogelijk, waarbij rekening gehouden moet worden met belastingen en/of kosten.

Daarnaast zijn er nog verzekeringen die opgezegd of aangepast moeten worden. Voorbeelden zijn een inboedelverzekering, opstalverzekering, zorgverzekering en aansprakelijkheidsverzekeringen. Sommige verzekeringen kun je eenvoudig bij een verhuizing opzeggen of wijzigen en daarmee op één naam zetten.

Pensioen

Als u en uw partner uit elkaar gaan, zal in de meeste gevallen het door ieder opgebouwde pensioen worden verdeeld. Dit geldt overigens alleen als u óf getrouwd bent óf geregistreerd partnerschap heeft. U verdeelt ook alleen het pensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Dat is beschreven in de Wet verevening pensioenrechten. In principe krijgt u de helft van de in de huwelijksperiode opgebouwde pensioenrechten van uzelf en van uw partner.

Wat moet u regelen om het pensioen te verdelen?

Na de scheiding moet aan het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar, waar u en uw ex-partner pensioen opbouwen of hebben opgebouwd, de scheiding worden gemeld. Deze melding kunnen wij voor u verzorgen door het opsturen van de door u in te vullen formulieren naar de betrokken pensioenuitvoerders.

Eigen bedrijf en scheiding

Een echtscheiding kan ook grote gevolgen hebben voor uw onderneming zeker bij gemeenschap van goederen is dat vaak een serieus op te lossen vraagstuk. Hoe is de onderneming gestructureerd; is het een eenmanszaak, een joint venture, een VOF, een BV of NV of een maatschap. Er komen veel vragen op u af bij een ontbinding van een huwelijk in verband met een gezamenlijke onderneming of een gezamenlijk belang in een onderneming. Eén van de kernproblemen bij een echtscheiding en een eigen onderneming is dat meestal de middelen van de partners bestaan uit de middelen in de onderneming. Als dan één partij moet worden uitgekocht dan zijn er vaak geen liquiditeiten om die uitkoop te financieren, daar moet dan goed naar gekeken worden, in het uiterste geval moet de hele onderneming verkocht worden maar dat is in principe niet onze eerste insteek; wij kijken naar de mogelijkheden van een voortzetting van de onderneming en van daaruit de uitkoop te proberen te realiseren.

De Mol Mediation helpt u in deze gevallen en heeft er veel ervaring mee. Dan kan het gaan om de waardering en prijs van een onderneming, hoe wordt die vastgesteld op een intrinsieke waarde, rentabiliteitswaarde, discounted cash flow, koers/winst verhouding, rendementswaarde of op een combinatie van meetmethodes of iets anders. Daarnaast is het belangrijk te kijken of het mogelijk is de onderneming te splitsen (of de aandelen) of dat er een uitkoop van de andere rechthebbende partner nodig is, vaak is ook een vendor loan nodig zodat de koper tijd krijgt om de aandelen (van de vertrekkende partner) te verwerven. Ook helpen wij met de opzet van de juridische transacties die met een uitkoop of verkoop samen kunnen hangen zoals het begeleiden of meekijken naar de eventuele LOI (letter of Intent) waarin belangrijke zaken zoals de prijs, timing, exclusiviteit en geheimhouding worden opgenomen. Daarnaast kijken wij mee bij de due diligence of de SPA (share purchase agreement). Complexe vraagstukken maar voor ons bekend terrein. Wij helpen u graag verder.